1 Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Diensten: Alle door TTF aangeboden en geleverde diensten op het vlak van bedrukking, borduren en aanverwante diensten.

Koper/ Opdrachtgever: De rechtspersoon die een opdracht aan TTF verstrekt inzake de levering van Producten en/of Diensten.

Overeenkomst: Alle overeenkomsten tussen TTF en Koper/Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht en de levering van Producten en/of Diensten.

Partijen: TTF en Koper/Opdrachtgever.

Producten: Alle door TT F aangeboden en geleverde kleding, transfers, snijplotters, persmachines, promotionele artikelen en andere zaken.

Schriftelijk: Per post of e-mail bericht

TTF: The Transfer Factory, de verkopende en/of opdrachtnemende partij.

Voorwaarden: De meest recente vers ie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van TTF.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, opdrachten en Overeenkomsten van TTF.

2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen enkel Schriftelijk met instemming van TTF worden gemaakt.

2.3 Toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Koper/ Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.5 Indien TTF op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

2.6 Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

2.7 TTF is bevoegd de Voorwaarden te wijzigen.

3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van TTF zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en specificaties.

3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding door Koper/Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft TTF het recht de aanbieding binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.3 TTF behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in haar Producten en/of Diensten, afgebeeld en omschreven op haar website en in haar catalogus, brochures en andere promotiemateriaal.

3.4 Indien TTF wordt verzocht aan Koper/Opdrachtgever een aanbieding te doen, maar geen Overeenkomst op grond hiervan tot stand komt, is TTF gerechtigd de kosten gemoeid met het uitbrengen van de aanbieding aan Koper/Opdrachtgever in rekening te brengen.

4 Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst tussen TTF en Koper/Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat:

a) Partijen de Overeenkomst ondertekenen, dan wel;

b) Koper/Opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven op een aanbieding (offerte) van TTF; dan wel;

c) TTF reeds is gestart met haar (voorbereidende) werkzaamheden en de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, al dan niet gedaan door TTF’s ondergeschikten, binden TTF slechts nadat deze Schriftelijk door haar aan Koper/Opdrachtgever zijn bevestigd.

4.3 Opdrachten en aanvaardingen van aanbiedingen door Koper/Opdrachtgever zijn onherroepelijk.

5 Gegevens

5.1 Koper/Opdrachtgever staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan TTF verstrekte gegevens en informatie.

5.2 Koper/Opdrachtgever verstrekt aan TTF alle informatie over het doel waarvoor de Producten en/of Diensten zullen worden gebruikt, over de wijze van verwerking en verder alle informatie en overige gegevens, waarvan Koper/Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegeven s niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de af spraken aan TTF ter beschikking zijn gesteld, heeft TTF het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

6 Modellen / Afbeeldingen

6.1 Indien TTF een model, monster of demo toont, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren Producten en/of Diensten kunnen van het model, monster of demo afwijken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.2 De in de catalogi, aanbieding , advertenties en/of prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

7 Prijzen

7.1 De prijsopgaven en offertes van TTF zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

7.2 De vermelde prijzen voor de door TTF aangeboden Producten en /of Diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen , leveringskosten en/of andere heffingen, tenzij Schriftelijk anders is vermeld.

7.3 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar na de (al dan niet gedeeltelijke) uitvoering daarvan prijsverhogingen voordoen in kostenfactoren van TTF, waaronder wijzigingen in de materiaal – en grondstofprijzen, is TTF gerechtigd de verschuldigde prijs met een evenredig percentage te verhogen.

7.4 TTF is altijd gerechtigd haar prijzen te wijzigen.

7.5 Kortingen kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen. Koper/Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door TTF in het verleden verstrekte kortingen.

7.6 TTF heeft altijd het recht te bepalen, dat bepaalde Producten slechts vanaf bepaalde minimumhoeveelheden zullen worden geleverd.

8 Leveringstermijnen

8.1 De door TTF opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nooit een fatale termijn , tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Overschrijding van de levertijd zal niet resulteren in verzuim of aansprakelijkheid van TTF. TTF zal Koper/Opdrachtgever in geval van vertraging hierover op de hoogte stellen en hem informeren over de nieuwe levertijd.

8.3 De levertijd gaat in op de laatste van de volgende tijdstippen:

a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;

b) de dag van ontvangst door TTF van de voor de uitvoering van de Overeenkomst nood zakelijke informatie en akkoord door Koper/Opdrachtgever op de door TTF verstrekte proefdruk/digitale werktekening ;

c) de dag van ontvangst door TTF van hetgeen volgens de Overeenkomst door Koper/Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

8.4 Indien de termijn waarbinnen zal worden geleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag , niet zijnde een rust – (zaterdag of zondag) of (inter) nationale feestdag.

9 Levering en risico

9.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering standaard plaats af fabriek (Ex Works), locatie TTF.

9.2 TTF is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en vervoerder.

9.3 Het moment waarop de Producten aan Koper/Opdrachtgever af fabriek ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van TTF op Koper/Opdrachtgever. Dit geldt ook indien Koper/Opdrachtgever weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen.

9.4 Wanneer de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Koper/Opdrachtgever zijn afgenomen, staan de Producten voor hem opges lagen , maar wel voor zijn rekening en risico. TTF zal de Producten niet eerder dan nadat additionele kosten van transport en opslag door Koper/Opdrachtgever zijn voldaan, aan Koper/Opdrachtgever te r beschikking stellen. Wanneer de Producten 30 dagen na de oorspronkelijke levering niet door Koper/Opdrachtgever zijn opgehaald, heeft TTF het recht om de Producten door te verkopen of te vernietigen, voor rekening van Koper/Opdrachtgever.

9.5 Het is TTF toegestaan Producten en/of Diensten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten te leveren (deelleveringen).

9.6 TTF behoudt zich het recht voor om extra kosten gemaakt voor, door, of ten behoeve van het transport, achteraf te declareren. Dit geldt ook voor de kosten gemaakt voor het opmaken van douane documenten, opslag ten behoeve van inklaring of vertraging, door welke oorzaak dan ook, of in ieder ander geval.

9.7 De Producten en/of Diensten geleverd door TTF mogen niet onder de naam van TTF en/of onder de productnaam van TTF door Koper/Opdrachtgever worden doorverkocht.

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door TTF geleverde Producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, bli jven eigendom van TTF totdat Koper/ Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomsten is nagekomen.

10.2 Koper/ Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwar en. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 BW. 10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper/ Opdrachtgever verplicht TTF zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

11 Intellectueel eigendom

11.1 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot van TTF afkomstige Producten en/of Diensten, maar ook overige zaken, ontwerpen, werkwijzen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, prototypes, drukwerk, bestanden en dergelijke, komen uitsluit end toe aan TTF, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Koper/Opdrachtgever (of van door Koper/Opdrachtgever ingeschakelde derden).

11.2 De uitoefening van de hierboven genoemde rechten van intellectueel eigendom – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging – is zowel tijdens als na de uitvoering

van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan TTF voorbehouden.

11.3 TTF is gerechtigd om Producten en/of Diensten die in opdracht van Koper/Opdrachtgever zijn ontwikkeld te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie.

12 Geheimhouding

12.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de zaak of bedrijf van TTF (werkproces, procédé en prijsstelling), die door TTF aan Koper/Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

12.2 Monden onderhandelingen tussen Partijen niet uit in een Overeenkomst , dan zal Koper /Opdrachtgever niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door TTF aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords en zal Koper /Opdrachtgever alle informatie en alle gegevensdragers, in de ruimste zin des woords, alsmede de afbeeldingen, tekeningen, foto’s, prototypes, et cetera aan TTF retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct vernietigen.

13 Klachten

13.1 Koper/Opdrachtgever is gehouden de geleverde Producten op het moment van levering op conformiteit te controleren. Daarbij dient Koper/ Opdrachtgever onder meer te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

13.2 Klachten van Koper/Opdrachtgever over het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door TTF geleverde Producten worden door TTF alleen in behandeling genomen wanneer deze klachten binnen 48 uur na levering Schriftelijk bij TTF zijn ingediend, onder opgave van een beschrijving van het gebrek.

13.3 Klachten over de geleverde Diensten dienen door de Koper/ Opdrachtgever tijdens de uitvoering direct mondeling en Schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, indien dat niet mogelijk is binnen 8 dagen na uitvoering Schriftelijk te worden gemeld aan TTF. De Koper/Opdrachtgever dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te geven , zodat TTF in staat is adequaat te reageren.

13.4 Klachten met betrekking tot door Koper/ Opdrachtgever verkeerd bestelde aantallen, volumes , kleurcodes en/of product soorten worden door TTF niet geaccepteerd.

13.5 Klachten over de berekende prijzen en andere klachten over facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 8 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij TTF , onder opgave van een beschrijving van de aard van de k lacht, worden ingediend. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.

13.6 TTF dient door Koper /Opdrachtgever in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 8 dagen na de melding daarvan door Koper /Opdrachtgever nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt.

13.7 Klachten worden niet in behandeling genomen, indien:

a) sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;

b) sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van TTF;

c) een defect voortvloei t uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt c.q. ter beschikking gesteld door Koper/ Opdrachtgever; d) Koper/ Opdrachtgever het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of bewerken;

e) het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen en/of behandel – en wasvoorschriften van TTF is behandeld;

f) de Producten, waaronder in ieder geval m aar niet uitsluitend snijplotters en persmachines , niet conform de door TTF afgegeven documentatie, instructies, handleidingen, manuals e.d. zijn gebruikt.

13.8 Bij onterechte reclamaties staat het TTF vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij Koper/ Opdrachtgever.

13.9 Het staat TTF vrij bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen het gratis vervangen van de geleverde Producten dan wel het bedrag van geretourneerde Producten te verrekenen door middel van een creditnota.

13.10 Indien Koper/ Opdrachtgever Producten aan TTF wil retourneren mag dit alleen na goedkeuring van, en in overeenstemming met de contactpersoon van Koper/ Opdrachtgever bij TTF . Deze zal Koper/ Opdrachtgever een retournummer geven. Alleen Producten met retournummer in originele, ongeopende en deugdelijke verpakking zullen worden teruggenomen.

13.11 Mocht Koper/ Opdrachtgever Producten terugzenden zonder toestemming van de contactpersoon van Koper/ Opdrachtgever, kan TTF de Producten niet in ontvangst nemen en zal de retourzending bij aankomst worden geweigerd. De daaruit voortvloeiende kosten zullen door TTF niet worden vergoed.

13.12 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of herstel niet meer mogelijk of zinvol is, zal TTF slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van art. 18 van deze Voorwaarden.

14 Garantie

14.1 TTF neemt tegenover Koper/ Opdrachtgever uitsluitend de garantie op zich welke de leveranciers van TTF tegenover TTF op zich nemen, geheel volgens dezelfde voorwaarden, met een maximale garantietermijn van 2 jaar na het moment van levering, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

14.2 Op Producten die TTF zelf produceert geldt een garantietermijn van 6 maanden na het moment van levering, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders (korter óf langer) is overeengekomen.

14.3 Ter zake van door TTF gegevens adviezen, uitgevoer de inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

15 Betalingen

15.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, moeten betalingen aan TTF binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Nalatigheid van Koper/Opdrachtgever bij het afnemen van de Producten en/of Diensten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.

15.2 Het staat Koper/Opdrachtgever vrij om een vooruitbetaling te vragen.

15.3 Alle betalingen van Koper/Opdrachtgever aan TTF worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen.

15.4 Indien Koper/Opdrachtgever niet betaalt binnen de daarvoor gestelde termijn, kan TTF aan Koper/Opdrachtgever eerst een betalingsherinnering sturen, met daarin vermeld een termijn van 14 dagen waarin Koper/Opdrachtgever de factuur alsnog kan betalen.

15.5 Nadat deze termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert Koper/Opdrachtgever in verzuim en dient hij aan TTF een rentevergoeding te betalen, gelijk aan de wettelijke rente, conform art. 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten, berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40, – zal gelden.

15.6 Nadien Koper /Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper /Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper /Opdrachtgever , beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper /Opdrachtgever , zijn vanaf dat moment alle bij TTF op Koper openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

15.7 Indien er sprake is van deelleveringen is TTF gerechtigd deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.

16 Annulering

16.1 Indien Koper/ Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert , ongeacht op welk moment, is Koper/ Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan TTF te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

16.2 Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

17 Opschorting / Ontbinding

17.1 TTF is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van TTF om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

a) Koper /Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen en zulk een verzuim niet binnen tien dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;

b) na het sluiten van de Overeenkomst aan TTF omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Koper /Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;

c) Koper /Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend;

d) het faillissement van Koper /Opdrachtgever is aangevraagd dan wel het Koper /Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;

e) Koper /Opdrachtgever toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, dan wel dat aan hem toelating tot de WSNP wordt verleend;

f) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Koper /Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

17.2 Indien TTF op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van TTF op Koper /Opdrachtgever direct opeisbaar.

18 Aansprakelijkheid

18.1 In geval van e en toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van TTF beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaar de (exclusief BTW) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. In geen geval is TTF aansprakelijk voor de kleding/goederen waarop zij de transfers heeft aangebracht of aan doen brengen. De aansprakelijkheid van TTF is te allen tijde beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.

18.2 TTF is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen schade aan : de kleding of goederen waarop TTF de transfers heeft aangebracht/doen aanbrengen, bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.

18.3 Koper/Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie afkomstig van TTF. TTF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor indirecte schade ontstaan door of in verband met haar advisering en/of informatieverschaffing. Met name is TTF niet aansprakelijk voor fouten in de handleidingen e.d. die horen bij door TTF aan Koper/Opdrachtgever geleverde Producten en/of Diensten.

18.4 TTF is nimmer aansprakelijk voor aantasting van Producten ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper/Opdrachtgever of een derde.

18.5 Koper/Opdrachtgever is gehouden TTF te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder afnemers, ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst, geleverde Producten en/of Diensten.

18.6 Iedere vordering jegens TTF, behalve die welke door TTF is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

19 Bestellingen / Communicatie

19.1 TTF is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen TTF en Koper/ Opdrachtgever, dan wel tussen TTF en derden, ten zij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van TTF.

19.2 De eindverantwoordelijkheid van de controle op juistheid van aantallen, product soorten, aanleveradres en -instructies van de orderbevestiging ligt bij Koper/ Opdrachtgever.

19.3 De eventuele door T TF extra te maken kosten, door onvolledige of onjuiste afleverinstructies op de orderbevestiging, komen voor de rekening van Koper/ Opdrachtgever.

19.4 Kosten met betrekking tot nazending, omruiling e.d. door onjuistheid op de, door Koper/ Opdrachtgever gecontroleerde, orderbevestiging komen voor rekening van Koper/ Opdrachtgever.

20 Overmacht

20.1 TTF is niet aansprakelijk voor vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht en derhalve niet aan TTF kan worden toe gerekend.

20.2 TTF verplicht zich om, indien een overmacht situatie zich voordoet, Koper/ Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te informeren. 20.3 Als niet toerekenbare tekortkoming aan TTF wordt verstaan elke van TTF onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen:

a) schade als gevolg van natuurrampen en/of ernstige weersomstandigheden (stormschade) ;

b) oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;

c) werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;

d) verlies of beschadiging van Producten bij transport;

e) ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;

f) wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in – en uitvoerverboden;

g) verbod tot of belemmering van levering aan TTF opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij TTF is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;

h) gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;

i) brand of ongevallen in het bedrijf van TTF;

j) niet of niet tijdige levering aan TTF door toeleveranciers;

k) stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie.

20.4 Tijdens de duur van de overmacht situatie zal TTF gerechtigd zijn om de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

20.5 Indien TTF door overmacht van tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst te ontbinden.

20.6 Indien TTF in het geval van een overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Koper/ Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan TTF.

21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op de onderhandelingen, Voorwaarden en Overeenkomst met TTF en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Oost – Brabant, locatie ‘s -Hertogenbosch.

Laatste versie: 1-10- 2018